Battery Type: Lithium Power

Capacity: 500W

Battery Capacity: 1KWh

Output Voltage : 230VAC±10V

DC Output: 12V/3W,

USB Output: 5V±0.5V  

VSHS500W

₦0.00Price